Hướng dẫn xử lý khi bị mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT