6 lưu ý không thể bỏ qua khi chuẩn bị quyết toán thuế