3 loại thuế sẽ bị kiểm tra khi quyết toán thuế cho doanh nghiệp và những điều cần lưu ý